سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی غفاری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و مرکز تحقیقات دانا
امیر حسین شامخی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و مرکز تحقیقات دانا

چکیده:

قوانین حفاظت از محیط زیست و اهدافی نظیر افزایش قابلیت راهبری عوامل موثر در پیشرفت سیستم های کنترل موتور خودروها هستند. کنترل دقیق هوا و سوخت اساس دستیابی به این اهداف است. علاوه بر این، معماری کنترل کننده نقش مهمی را در چگونگی دستیابی به این اهداف ایفا می کند. در این مقاله ابتدا مدلی برای موتور احتراق جرق های ارائه شده و سپس دو ساختار کنترلی یکی به روش کلاسیک و دیگری ساختار برپایه مد ل، مورد مقایسه قرار گرفته اند. همچنین کارآیی ساختارهای متفاوت کنترلی در یک شبیه سازی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته اند. برای نشان دادن تفاوتها، ارزیابی بر روی شرایطگذرا که مرحله ای در زاویه دریچه گاز به عنوان ورودی سیستم می باشد، تمرکز یافته است. علاوه بر این، ارتباط میان کنترل کننده و مدل موتور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .