سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن بوهندی – دانشجوی دوره دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عضو هیئت علمی پژوهشگاه پل
وحید حدادی اصل – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پلیمر
مهدی رفیع زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پلیمر

چکیده:

مهمترین مدلی که برای محاسبه سرعت پلیمریزاسیون و متوسطهای وزن مولکولی در پلیمریزاسیون رسوبی ارائه شده است مدل هانکلر م یباشد. در این مدل پلیمریزاسیون درفازهای پیوسته و پراکنده به صورت همزمان انجام م یشود. در این مقاله مدل هانکلر توسعه داده م یشود. ب هگون های که غلظت رادیکالها و زنجیرهای پلیمری با طولهای مختلف درهر لحظه در فازهای پیوسته و پراکنده محاسبه شده و سپس توزیع های عددی و وزنی درجه پلیمریزاسیون و متوسطهای عددی و وزنی درجه پلیمریزاسیون در هر فاز محاسبه م یشود. این متوسطهای عددی و وزنی با نتایج ب هدست آمده آزمایشگاهی مطابق است.