سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
حسین زاهدی راد – شرکت مهندسین مشاور آریا ایمن تدبیر
محمد عرب حسینی – شرکت مهندسین مشاور آریا ایمن تدبیر
احمدرضا عادلی – شرکت مهندسین مشاور آریا ایمن تدبیر

چکیده:
امکان بروز نشتی از تجهیزاتی که در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی نگهدارنده و یا حملکنندهی مواد قابل اشتعال وسمی هستند امری غیر قابل انکار است. نشتی از این تجهیزات ممکن است افراد داخل یا خارج از سایت را تحت مواجهه با پیامد سمیت، تشعشع یا اضافه فشار ناشی از اشتعال و انفجار مواد قابل اشتعال رها شده قرار دهد. مدلسازی نشتی از این تجهیزات میتواند یه متخصصین در جهت داشتن درک بهتری از این مخاطرات یاری رساند. مدلسازی رهایشی که معمولا توسط نرم افزارهای پرکاربردی همچونALOHA و PHAST انجام میشود از روش تحلیلی برای محاسبات خود استفاده می کنند. مشکل عمده و غیر قابل چشمپوشی این نرمافزارها در نظر نگرفتن هندسهی محیطی است که رهایش در آن اتفاق می افتد. این نقطه ضعف موجب برآورد دست بالا و یا حتی در برخی موارد برآورد دست پایین شعاع حرکت سیال در محیط میشود. هندسهی محل موجب تغییرات جهت باد و اغتشاش آن در بین تجهیزات فرآیندی شده که به صورت مستقیم در الگوی حرکت سیال در داخل واحد فرآیندی تاثیر می گذارد. ضعف این گونه نرم افزارها را مدلهای عددی دینامیک سیالات محاسباتی با در نظر گرفتن هندسه محل و محاسبه دقیق تغییرات الگوی حرکت باد در داخل واحد فرآیندی جبران میکنند. در این مطالعه سعی شده تا با استفاده از مدلهای عددی دینامیک سیالات محاسباتی به مدلسازی دقیق رهایش سیالات در اتمسفر پرداخته شود و همچنین یک مطالعه موردی بر روی واحد تولید استایرن مونومر پتروشیمی انجام شده است