سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

المیرا زینالی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه ارومیه
حسین رضایی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه

چکیده:

رودخانه شهر چای یکی از منابع مهم آب سطحی دشت ارومیه می باشد که با طول تقریبی ۶۰ کیلومتر از ارتفاعات جنوب غربی شهر ارومیه سرچشمه گرفته و از غرب به شرق امتداد دارد.با توجه به اهمیت رودخانه شهر چای به عنوان منبع اصلی تامین کننده آب شرب بخشی از شهر ارومیه، آب کشاورزی مورد نیاز اراضی تحت پوشش و آب سد مخزنی شهر چای، همچنین به عنوان یکی ازورودیهای مهم دریاچه ارومیه، مدلسازی کیفی اینرودخانه از نظربرخی پارامترهای کیفی دارای اهمیت می باشد.در این تحقیق از مدل کیفی QUAL2K جهت شبیه سازی پارامترهای کیفی DO, BOD, PH و همچنین دبی استفاده شده است. از مقادیر پارامترهای کیفی رودخانه و سایر اطلاعات بدست امده ازمطالعات صحرایی برای ماههای مهر و آذر جهت واسنجی و پیش بینی مدل استفاده گردیده است. نتایج حاصل از مدل تا حدود زیادی گویای شرایط واقعی رودخانه میباشد. که این امر نشان دهنده توانا بودن مدل QUAL2K در شبیه سازی پارامترهای کیفی است. با در نظر گرفتن اینکه اندازه گیری عوامل کیفی آب در رودخانه ها بسیار پر هزینهمی باشد، می توان برای کاهش این هزینه هااستفاده از مدل QUAL2K را در پیش بینی پارامترهایکیفی توصیهنمود. از قابلیت ها و کاربردهای دیگر مدل می توان به تجزیه و تحلیل تاثیر سازه های احداث شده در طولرودخانه ، بر روی پارامترهای کیفی اشاره نمود. با توجه به موارد فوق دستیابی به چنین نتیجه خوبی در مورد رودخانه شهر چای دارای اهمیت فوق العاده زیادی می باشد.