سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم مهدی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، موتور خودرو – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین ط
رضا ابراهیمی – استادیار دانشکده مکانیک – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ضیا بشرحق – استادیار دانشکده مکانیک – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

برای طراحی وساخت کاتالیست کانورترهایی با کارایی بالاتر ، نیاز به ابداع مدلهای ریاضی قابل اعتمادتر و دقیق تر، به طور روز افزون احساس میشود. اگرچه مدلها گوناگونی توسط محققان در منابع مختلف ارایه شده است، ولی کارایی موثر در کاربردهای عملی کاتالیست کانورترهای سه راهه، مستلزم توسعه و افزایش دقت مدلهای مربوطه می باشد. مشکل اساسی ، پیچیدگی واکنشهای شیمیایی و روابط نرخ واکنشهاست. در این مقاله از یک مدل کاتالیست کانورتر یک بعدی استفاده شده است. از دیفیوژن در امتداد محروی صرفنظر شده و فرض می شود که هیچ واکنشی درون گاز روی نمی دهد و تمام واکنشها روی سطح انجام میشود. برای تعیین دما و غلظت از روش NTU استفاده شده است. از سینتیک ۹ جزئی و ۵ واکنشی ، برای مدلسازی احتراق بهره گرفته شده است. در این سینتیک تولید و یا مصرف آلاینده های HC , NO , CO لحاظ و منحنی آلاینده ها در خروجی از کاتالیست ، بر حسب دما ورودی گاز ترسیم شده است. دیده میشود که غلظت آلاینده ها با افزایش دما ورودی کاهش می یابد. نتایج نشان میدهد که درشرایط استوکیومتریک، کاتالیست بیشترین کارائی را دارد. همچنین منحنی گازهای خروجی در امتداد کاتالیست رسم شده است. مقایسه نتایج حاصله با نتایج موجود در منابع، معید دقت مناسب روش مدلسازی حاضر است.