سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالحمید صالحی – دانشگاه شیراز-دانشکده مهندسی-بخش برق و الکترونیک
علی اکبر صفوی – دانشگاه شیراز-دانشکده مهندسی-بخش برق و الکترونیک
اکبر رهیده – دانشگاه شیراز-دانشکده صنعت و الکترونیک

چکیده:

بدلیل بکارگیری گسترده و روز افزون تغ لیظ کننده های فیلم ریزشی در صنایع غذایی ، مدلسازی دقیق این سیستمها از اهمیت بسزایی برخوردارمی باشد . نظربه پیچیدگی و غیر خطی بودن معادلا ت حاکم بر اینگونه سیستمها استفاده از روشهای مدلسازی جعبه سیاه بسیار کارآمد و مفید می باشد . هدف این مقاله استفاده از قا بلیتهای ویونت در مدلسازی یک تغلیظ کننده فیلم ریزشی چهار مرحله ای است . همچنین سیستم فوق توسط روشهای ARX شبکه عص بی NNARX و MLP بر پایه داده های عملی مدل می گردد، که نتایج حاصل بیانگر افزایش دقت مدلسازی و برتری محسوس مدلحاصل از شبکه ویونت در مقایسه با سایر مدلسازیهای انجام گرفته شده می باشد