سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محسن صادق عمل نیک – استادیار گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران
فریبرز جولایی – دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران
بامداد شهروز – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله سعی بر آنست تا به معرفی زبان مدلسازی یکپارچه (UML) بعنوان ابزاری جهت مستند سازی سیستمهای فناوری اطلاعات از قبیل سیستم خودپرداز ماشین (ATM) پرداخته شود. کاربرد UML برای استفاده دریک سیستم خودپرداز اتوماتیک که هم اکنون در سطح وسیعی از کشور استفاده می شود ، توضیح داده خواهد شد. جنبه های مختلف تکنیک UML مورد بررسی قرار گرفته و مثالی از کاربرد این روش در مدلسازی یک ماشین خودپرداز اتوماتیک (ATM) ارایه خواهد گردید. و مشخصات فنیسیستم خودپرداز اتوماتیک معرفی شده و نمودارهای UML جهت توصیف سه جنبه مدل از قبیل: جنبه های رفتاری، ساختاری و معماری بصورتهای استاتیک و دینامیک استفاده خواهند شد. از فواید UML ، علاوه بر تکنیکی جهت مستندسازی سیستمها ، می توان به ابزاری جهت رسیدن به طراحی موارد تست ، تولید ، کنترل مدل و استفاده مجدد از آن جهت توسعه سیستمهااشاره نمود.استفاده از UML ، قابلیت اعتماد و قابلیت استفاده مجدد از سیستمها را فراهم می آورد