سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرامرز هرمزی – دانشگاه سمنان
علی حقیقی اصل – دانشگاه سمنان

چکیده:

ستون های حبابی دسته مهمی از تجهیزات مجاور کننده در صنایع شیمیایی و بیوتکن ولوژی هستند . ساختار ساده آنها باعث شده که ستون های حبابی ، راکتورهای مناسبی برای عملیات دو و سه فازی از قبیل تخمیر یا واکنش های نـاهمگن کاتالیستی باشند . هنوز هم طراحی و عملکرد این راکتورها با روش های تجربی بررسی می شود . با پیشرفت های اخیـر و توسعه مدل سازی عد دی ، یک تقریب دقیق تر برای بهبود عملکرد این راکتورها مورد نیاز است . این مقالـه روی توسـعه یک مدل CFD دوبعدی برای یک ستون حبابی گاز مایع بحث می کند . اینکار شامل یک مدل برای تعیـین توزیـع ابعـاد حبابهای گاز است . ابعاد حباب ها در جریان دوفازی یک عامل مهم در تعیین انتقال ممنتوم ، جرم و حـرارت بـین دو فـاز است و برای طراحی یک ستون حبابی ، دانستن پارامترهای طراحی از قبیل توزیع ابعاد حباب ها ضروری می باشد . نتـایج مدل با دقت مناسبی با اطلاعات تجربی مطابقت دارد