سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

الهام امیدبخش – دانشکده مهندسی دانشگاه سمنان
فرامرز هرمزی – دانشکده مهندسی دانشگاه سمنان
علی حقیقی اصل – دانشکده مهندسی دانشگاه سمنان

چکیده:

روش های افزایش مقیاس بسترهای سیاله شده هنوز کامل نشده است . بنابراین برای طراحی این بسترها و در نظر گرفتن اثر ابعاد بستر روی عملکرد آن، از تحقیقات گران قیمت و زمان بر نیمه صنعتی استفاده می شود . یک روش جایگزین تحقیقات نیمه صنعتی ، مدلسازیCFDتجهیزات است . در این مقاله مدل های مختلف مقیاس بندی بسترهای سیاله شده ارایه و برای بررسی عملکرد آنها ، از مدلسازی۱۵/۰ و ۰/۳ CFDدو بستر سیاله شده با قطرهایمتر استفاده شد . سه مجموعه از گروه بدون بعد مجموعه ساده شده، مجموعه کامل، مجموعه کامل توسعه یافت ه با یک گروه بدون بعد فشار مورد استفاده قرار گرفت . مجموعه کامل بزرگترین اختلاف بین دو مقیاس را می دهد. مجموعه ساده شده و مجموعه توسعه یافته بهتر اجرامی کنند اگرچه هیچکدام همانندی کامل بین دو مقیاس را نتیجه نم یدهند.