سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهشید طهرانی مقدم – دانشکده علوم پایه دانشگاه الزهرا(س)
پونه سعادت کیا – دانشکده علوم پایه دانشگاه الزهرا(س)
امیرعلی مسعودی – دانشکده علوم پایه دانشگاه الزهرا(س)

چکیده:

شواهد آزمایشگاهی قوی و آنالیز مقیاس بندی نشان داده است که رشد تومورها متعلق به کلاس جهانیMBE (molecular beam epitaxy)هستند. این نوع رشد توسط سه ویژگی توصیف میشود: ۱) نرخ رشد خطی ۲) محدودیت تکثیر سلول در حاشیه ی تومور ۳) انتشار سطحی سلولها در لبه ی در حال رشد. تمامی این حالات بصورت تجربی نیز مشاهده شده است. معادلات دیفرانسیلی جزئی تصادفی برای تومورهای (۱+۱) بعدی، با تقارن های صحیح هندسه ی تومور معرفی شدهاند که بعنوان یک رهیافت آماری بعضی از مکانیزم های اساسی رشد تومور را بازتولید کنند. در مقاله ی حاضر با اضافه کردن جمله ی ۱-/rبه جمله ای مشخصه ی Γ در حالت (۱+۱) بعدی، مدل کلیتری از رشد تومور بدست می آید که با حل آن در می یابیم که با وجود این تقریب، تومور زودتر به حالت متقارن شعاعی، میرسد و رشدش مطلوبتر خواهد شد.