سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهسا صدیقی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی- بیوتکتولوژی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه
فرزانه وهاب زاده – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی ام
افضل کریمی – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه

چکیده:

در تحقیق حاضر، روش طراحی فاکتوریل ترکیبی (CCD) جهت بدست آوردن یک مدل تجربی برای رنگزدایی رنگ آزو Astrazon Red FBL با استفاده از قارچ ریسه سفید فانروکائت کرایسوسپوریوم، مورد استفاده قرار گرفته است. غلظت رنگ (x(1))، غلظت (x(2)) MnSO(4) و میزان هوادهی (x(3)) به عنوان متغیرهای مستقل انتخاب شده اند. تاثیر این متغیرها بر روی متغیر وابسته، رنکزدایی، با استفاده مدل چند جمله ای درجه دوم مورد ارزیلبی قرار گرفته است. R(2) به عنوان یک پارامتر آماری مهم بیانگر مطابقت مدل بدست آمده با داده های تجربی می باشد. در مدل بدست آمده، این مقدار برابر ۹۰۴۸۳۷/۰ و بسیار نزدیک به ۱ می باشد. این مسأله مطابقت مدل بدست آمده با داده های تجربی را به نحو قابل قبولی تأیید می کند. مطابق مدل بدست آمده حداکثر میزان رنگزدایی ۹۶% می باشد. شرایط بهینه زمانی است که غلظت رنگ و MnSO(4) در پایین ترین سطح و میزان هوادهی در بالاترین سطح خود باشد.