سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۱

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عادل سپهری – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشکده مرتع و آبخیزداری

چکیده:

امواج الکترو مغناطیسی انعکاس یافته از پدیده های سطح زمین در گذر از جو با ذرات معلق یا مولکولهای تشکیل دهنده گازهای موجود در هوا برخورد می نمایند. این امر منجر به پراکندگی امواج الکترومغناطیسی شده که تاثیر آن در تصاویر ثبت شده توسط ماهواره ها بصورت افزایش"درجه تیرگی تصویر" خود را نشان می دهد. پدیده پراکنش تابعی از شرایط جوی بوده و شدت تاثیر آن در زمانها و مکانهای مختلف متفاوت است. این تغییرات غیرقابل پیش بینی در فرآیند پراکنش آنالیزهای کمی را در تصاویر ماهواره ای مشکل می نماید. هنگامیکه از تصاویر ماهواره ای برای مطالعه و تحلیل عوارض و پدیده های زمین استفاده می شود گاهی لازم است سهم تاثیر جو در مقدار انعکاس پدیده ها در تصویر حذف گردد. در این مقاله مدلی از تصحیح جوی برای تصحیح تصویر ماهواره ای لندست تی.امدر منطقه کوهستانی شمال ایران مورد ارزیابی قرار می گردد. تصویر تهیه شده منطقه مورد مطالعه تحت تصحیح جوی قرار گرفته و نتیجه تصحیح بر روی روند طبقه بندی پوشش گیاهی منطقه با استفاده از روش حداکثر احتمال با هنگامی که طبقه بندی بر روی تصویر تصحیح نشده انجام گردیده مقایسه گردیده است. نتایج نشان می دهد که روش مذکور قادر است بطور قابل ملاحظه ای تیرگی تصویر را از بین برده و دقت بالاتری از طبقه بندی پوشش گیاهی را ارائه دهد.