سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محسن چشم براه – مجری پروژه های بهبود موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
محمد سعید جبل عاملی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

فرآیند جریان و انبارش کالا، عمده ترین بخش عملکرد یک شبکه توزیع کالا به حساب می آید؛ طوری که در هیچ یک از شبکه های
بزرگ توزیع کالا نمی توان این فرآیند را با سعی و خطا به پیش برد. بکارگیری الگوهای غیراصولی جریان و انبارش کالا، به تحمیل هزینه
های سنگین بر عوامل شبکه توزیع (تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، واسطه ها، عمده فروشان و خرده فروشان) منجر شده، افزایش
قیمت تمام شده کالا، تولید مودا ۱ و افول ارزش در زنجیره عرضه و در نتیجه، کاهش رضایت مشتری نهایی را در پی خواهد داشت. در
این مقاله، یکی از مسایل مربوط به حوزه جریان و انبارش کالا، بیان و برای حل آن، یک مدل ریاضی صفر-یک تدوین گردیده است. تابع
هدف این مدل، جمع کل هزینه های شبکه توزیع مشتمل بر هزینه های حمل ونقل، اجاره انبار، انبارداری، افت بار ناشی از حمل ونقل و
انبارش کالا، تامین، بسته بندی و بارگیری و تخلیه می باشد. اجزای هزینه بیان شده در این مدل، بر اساس فرضیات مربوط به یک شبکه
توزیع واقعی تعریف شده است. هدف از تدوین مدل ریاضی یاد شده، یافتن الگوی بهینه جریان و انبارش کالا، بر اساس ک مترین هزینه کل
شبکه توزیع می باشد