سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهرام اندرزیان – دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین
عبدالمهدی بخشنده – دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین
محمد بنایان – استادیار زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
یحیی امام – استاد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

نمو، عبارت است از تغییرات کیفی برنامه ریزی شده که گیاه را به سمت رسیدگی هدایت می نمایند و محققین آن را فنولو ژی یا مراحل نموی می نامند. شناخت زمان وقوع هر یک از این مراحل به منظور اعمال مدیریت مناسب برای افزایش و یا حفظ اجزا عمل کرد و نهایتًا دستیابی به عمل کرد بیشتر ضروری است . از آنجایی که زمان وقوع هریک از مراحل نمو به ژنوتیپ، در جه حرارت، طول روز و تاریخ کاشت بستگی دارد، تعیین زمان وقوع مراحل نموی در سطح وسیع که دربرگیرنده ی اقلیم ها، ژنوتیپ ها و تاریخ های کاشت متفاوت می باشد ، کار بسیار دشواری است . پیش بینی مراحل نموی، به روش های معمول میسر نمی باشد و تنها از طریق بکارگیری مدل های شبیه سازی، که با تلفیق عوامل موثر بر نمو می توانند زمان وقوع مراحل نمو را پیش بینی نماید، امکان پذیر است . به منظور ساخت و ارزیابی یک مدل شبیه سازی برای پیش بینی مراحل نمو گندم، دو آزمایش مزرعه ای در سال های زراعی ۸۳-۸۲ و ۸۴-۸۳ به ترتیب به صورت طرح کرتهای خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و طرح بلوک های کامل تصادفی با چه ار تکرار، در مر کز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اجرا گردید . مراحل نموی گندم برمبنای مقیاس کربی و اپلیارد و به کمک میکروسکوپ تشریح مشخص و میزان درجه -‐ روز رشد تجمعی (GDD) مورد نیاز هر مرحله نموی تعیین گردید . مدل بر مبنای معادله ی خطی پاسخ حرارتی نمو گیاه ساخته شد، سپس مدل واسنجی وارزیابی گردید . مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج واقعی (مشاهده شده ) نشان داد که مدل با توانایی بالایی (۰/۹۹=r^2) مراحل نمو گندم را پیش بینی می نماید