سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن وفایی سفتی – دانشیار بخش مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
احمد دادوندکوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یک معادله جدید کشش سطحی که پایه آن روی تعریف ترمودینامیکی کشش سطحی و بیانی از انرژی آزاد گیبس است عنوان شده است که با تئوری و فرمولهای موجود قبلی متفاوت است . با استفاده از معادله (nonrandom, two-liquid) NRTL برای نشان دادن G ex ، یک معادله دو پارامتری برای کشش سطحی اثبات شده است . برای مخلوطهای مایع این معادله در ترمهایی از معادله برای ۷ سیستم دوتایی در دمای محیط مورد تست قرار گرفته است و مقدار میانگین انحراف برابر با ۴۶ درصد به دست آمد . مقدار پارامتر های مدل در یک دما می توانند برای پیش بینی کردنکشش سطحی در دماهای دیگر، با یک دقت خوب مورد استفاده قرار گیرند . این موضوع نشان داده شده است که معادله جدید از لحاظ محاسبه و دقت برای سیستم های زیادی قابل کار برد است .