سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کریم آتشگر –

چکیده:

چکونگی انجام مدیریت ستادی پروژه ها،دردست یابی به اهداف مرحله ایی ونهایی پروژه ها تاثیربه سزایی دارد . مدلی که درحال حاضرمدیریت ستادی پروژه هاازآن پیروی می کند،تخصیص منابع مالی درپشت میزهای چانه زنی است وعرصه پیشرفتفیزیکی پروژه نقش به سزایی رادرتخصیص یافتگی اعتبارات ایفانمی کند . این مقاله درصدد است بارویکرد “ مسئله محوری {۱۳}“ مدل اجرایی راارائه نمایدکه مدیریت ستادی پروژه ها باتمرکزبر “ مواعد کلیدی {۲۲}“ بتواندتخصیص اعتبارات رابه تحقق اهداف مرحله ایی پروژه وپیشرفت فیزیکی آن مرتبط نماید . کوتاه شدن زمان اجرای پروژه هاوبهبود شاخص “ تصمیم گیری واجرا “ ازنتایج اولیه این مدل می باشد