سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین اسکاره تهرانی – دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف
مهدی کاظمی – دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف
محمدحسین رضازاده مهریزی – دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مدیریت پروژه فرآیند به کارگیری دانش، مهارت، ابزارها و تکنیک ها در فعالیت های پروژه برای تحقق اهداف تعریف شده در هر پروژه است . لذا در هر سازمانِ پروژه محور، دانش به عنوان یک منب ع کلیدی نقش بسیار اساسی در انجام موثر پروژه ها دارد . از طرفی به دلیل ماهیت مـوقتی بودن پروژه ها، تغییر و جابجایی در نیروی انسانی که حامل بخش زیادی از دانش سازمان هستند، در چنین سازمان هـایی زیـاد اسـت . از ایـن رو تحقیق حاضر مدلی برای مستند سازی و استخراج دانش پ روژه ها بر اساس سطوح مختلف سازمان ارائه کرده است و سپس با پیاده سـازی عملـی آن در یک شرکت بین المللی فعال در زمینه عمران و ساخت مان با ساختار پروژه محور، سعی در تطبیق آن با شرایط خاص کاری در این حوزه و بـا توجه به ملاحظات خاص کشورمان ایران، نموده است .