سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم تیموری –
فرهاد حسن زاده –

چکیده:

در بسیاری از شرای ط زندگی واقعی، هزینه های حمل ونقل کالاها برای وسایل همنوع و با ظرفیت مشخص، ثابت است. هر وسیله حملی که مو رد استفاده قرار میگیرد، بدون توجه به میزان مورد استفاده از ظرفیت آن، هزینه ثابت و مشخصی را به سیستم تحمیل م ی کند. بیشتر مدلهای موجودی، یا هزینه حمل و نقل را ثابت در نظر گرفته و آن را جزء هزین ه های سفار ش دهی به حساب م ی آور ند یا اینکه آن ر ا متغیر در نظر گرفت ه و جزء قیمت کالا به حساب م ی آورند. در این مقاله، هزین ه های حمل و نقل بصورت جداگانه مد نظر قرار گرفته و مدلی توسعه داده می شود که در آن م ی توان ترکیبی از وسایل حمل مختلف را بطور همزمان بکار گرف ت. هر نوع وسیله حملی که بکار گرفته م ی شود، بر حسب میزان ظرفیت آن، هزینه ثابت و مشخصی را به سیستم تحمیل م یکن د. تحت چنین شرایطی، یک الگوریتم ساده برای تعیین اندازه بهینه انباشته و ترکیب ناوگان حمل متناظر با آن ارائه میگردد.