سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کریم آتشگر – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

دراین مقاله براساس مؤلفه هایی که می توانددرکاربردی کردن تحقیقات مؤثرافتد،ومؤلفه هایی که درفرایندانتقال فناوریمی تواندبه بسترسازی ارتقاءفناوری خریدارفناوری منتهی گردد،یک مدل کاربردی،اثربخشوساخت یافته برای تدوین دانش فنی ارائه گردیده است . مهمترین عوامل شکل دهنده ساختارارائه شده ، رویکردهای گزیده شده برای طراحی مدل فوق می باشد .دورویکردفرآیندیونتیجه گراییموجب شده است که ط راحی مدل ازساخت یافتگی معناداری برخوردارگردد،بطوریکه دراین مدل صاحب فرآیند هرقسمت کار مشخص می باشدونتایج هربخش کار برای مدیران پروژه قابل پی گیری می باشد.بنظرمی رسدباتوجه به عدم وجودیک مدل کاربردی،ساخت یافته وجامع درکشور، مدل ساخت یافته ارائه شده،که حاصل مطالعات علمی وتجربیات تحقیقاتی وانتقال فناوری متعدد است،بتواندعرصه تحقیقات کاربردی رابه حوزه کاربردی کردن تحقیقات نزدیک،وسیستم فشاریخرید فناوری رابه یک سیستم کششی تبدیل نماید.