سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اسماعیل حسن زاده – دانشکده فیزیک دانشگاه اصفهان
محمد اکبری نسب – پژوهشکده هیدروفیزیک، شیراز
بهمن افغان علوی – دانشکده فیزیک دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این مطالعه مدلی دو بعدی برای پیش بینی تغییرات ناگهانی با اعمال فشار اتسمفر و تنش باد برای دریایی عمان طرح ریزی شده است. برای شبیه سازی مرزهای در سیستم کارتزین برنامه ای به مدل اعمال شده و با دو عدد ۰ و ۱مرزهای دریایی و خشکی برای این مدل شناسایی شده است. بدین منظور پس از شبیه سازی مرزها و درون یابی توپوگرافی حوضه دریای عمان به طریق کامپیوتری، معادلات دینامیکی سیستم که معادلات دو بعدی و غیر خطی آب کم عمق هستند، با استفاده از دو روش ضمنی و نیمه ضمنی حل شده و برای امتحان مدل با استفاده از دو کارآزمایش رود و کوپر مدل را با اعمال دو نوع تنش باد شبیه سازی شده بر روی دو حوضه فرضی با شکل مستطیل و متوازی الاضلاع و با شرایط مرزی مختلف اجرا کرده ایم.