سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی صانعی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

در بیشتر مطالعات آبشستگی در تکیه گاه و پایه پل ها و همچنین آبشکن ها درصد انسداد L/B (طول مانع به عرض آبراهه) به منظور پرهیز از اثرات تنگ شدگی و تاثیر دیواره در تشدید آبشستگی، کوچک در نظر گرفته می شود، (به طور معمول L/B<0.1) در شرایط اجرایی از آنجا که Lدر مقایسه با B کوچک نیست سرعت متوسط ناشی از تنگ شدگی در افزایش اثرات آبشستگی موضعی اطراف مانع مورد توجه است. در این مقاله نتایج آزمایشهای طولانی مدت ۶ ساعت آبشستگی در آب صاف (بدون رسوب) در اطراف آبشکن ها ارائه شده است. زمان تعیین فرایند آبشستگی با در نظر گرفتن مقادیر مشخصه کلی و موضعی (حداکثر ، حجم، شکل حفره) تحلیل شده است. بررسی های آزمایشگاهی با چهار نسبت تنگ شدگی عرض کانال و با یک دبی ثآبت انجام شده است در این ازمایش ها با ثآبت نگه داشتن عوامل بی بعد اصلی و متغیرساختن نسبت L/B تاثیر نسبت تنگ شدگی را نشان می دهد. نتایج نشان داده اند افزایش درصد انسداد به افزایش میزان آبشستگی منجر می شود. و همچنین رآبطه آبشستگی با زمان تآبعی لگاریتمی است.