سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سهیلا ابراهیمی – دانشجوی دکتری رشته خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس
بابک ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

مهندسی ارزش روش ی سیستم مدار و مبتنی بر خلاقیت و کار گروهی است که با تجزیه و تحلیل کارکردهای محصول، پروژه یا خدمات ، بهترین کارکرد را با صرف کمترین هزینه و بدون مصالحه در خصوص کارای ی، ایمنی، قابلیت اطمینان ، قابلیت نگهداری و تعمیرات، کیفیت و سایر مشخصه های مطلوب محصول بدست می آورد. چهارچوب کلی متدولوژی شامل سه مرحله اصلی مطالعات پی ش کارگاهی، کارگاهی و پ س کارگاهی است . در این مقاله، براساس دسته بندی ارائه شده توسط انجمن مهندسی ارزش آمریکا و ب ا استفاده از تجر بیات موجود در رابطه با نحوه بکارگیری مهندسی ارزش در پروژه های مدیریت منابع آب و خاک داخل و خارج کشور، مد لی برای پیاده سازی این متدولوژی ارائه می شود . در مدل ارائه شده، نحوه پیاده سازی مراحل اصلی مطالعات مهندسی ارزش و دستور کار هر یک از فازهای مربوط به این بخش از مطالعات باتاکید بر پروژه های مدیریت منابع آب و خاک تشریح شده سپس روش توسعه ایده ها و بکارگیری الگوی نوین نمودار FASTدر مهندسی ارزش ارائه و در نهایت ، نتایج و پیشنهاداتی برای بکارگیری متدولوژی مهندسی ارزش و توصیه هایی برای استفاده کاراتر از این مدل ارائه می شود. لازم به ذکر است با توجه به محدودیت تعداد صفحات جهت ارایه مقاله روند دستیابی به مدل بر اساس الگوریتمهای نوآوری ارایه نشده است.