مقاله مدل ارزيابي متوازن عملکرد پروژه هاي آينده نگاري فناوري اطلاعات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در سياست علم و فناوري از صفحه ۱۵ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: مدل ارزيابي متوازن عملکرد پروژه هاي آينده نگاري فناوري اطلاعات
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت عملکرد
مقاله آينده نگاري
مقاله کارت امتيازي متوازن
مقاله فناوري اطلاعات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثقفي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: محامدپور مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کارکرد اصلي آينده نگاري، خلق و ترسيم پاردايم ها، سناريوها و آينده هاي مطلوب است. ابهام و عدم اطمينان از آينده بر اهميت پروژه هاي آينده نگاري فناوري اطلاعات مي افزايد. تاکنون روشي براي ارزيابي پروژه هاي آينده نگاري فناوري اطلاعات ارايه نشده است. کارت امتيازي متوازن به عنوان يکي از سيستم هاي مديريت عملکرد، کنترل تطابق خروجي پروژه ها با اهداف راهبردي را انجام مي دهد. به تازگي از کارت امتيازي متوازن براي مديريت پروژه نيز استفاده شده، ولي تاکنون مدلي براي ارزيابي پروزه هاي آينده نگاري ارايه نشده است. از نتايج سنجش عملکرد پروژها مي توان براي اثربخش کردن سرمايه گذاري بر روي اين پروژه ها استفاده کرد. ويژگي هاي خاص پروژه هاي ICT؛ از جمله ريسک بالا؛ نرخ بازگشت سرمايه کم؛ ناملموس بودن نتايج و فوايد پنهان آن ها، بر اهميت ارزيابي عملکرد آن ها مي افزايد. مقاله حاضر روشي براي ارزيابي اين پروژه ها با استفاده از کارت امتيازي متوازن را ارايه کرده است. براي اين کار ابتدا قابليت هاي آينده نگاري و تجارب ساير کشورها بررسي شده است. سپس مطالعات انجام شده در زمينه ارزيابي پروژه ها با استفاده از کارت امتيازي متوازن مرور شده است. در مرحله بعد با تحليل مباحث پيشين، ۴ جنبه به همراه ۴۰ شاخص با استفاده از مدل کارت امتيازي استخراج شده و براي تاييد آن ها از نظرسنجي از خبرگان با روش دلفي استفاده شده است. جنبه هاي چهارگانه ارزيابي عبارتند از: ۱- جنبه ايجاد و ارتقاي مستمر تفکر آينده نگر مبتني بر فناوري اطلاعات؛ ۲- رضامندي ذي نفعان؛ ۳- فرآيندها و سازماندهي پروژه آينده نگاري؛ ۴- رشد و يادگيري جمعي. با استفاده از دو دور دلفي، نظريات خبرگان همگرا شده و ۲۶ شاخص آن تاييد شده است. در انتها براي اعتبار سنجي مجدد شاخص هاي به دست آمده از پرسش نامه و تحليل آن با استفاده از روش آنتروپي شانون استفاده شده است. نتايج اين دو روش همديگر را تاييد کرده اند.