سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید مغوئی نژاد –

چکیده:

توسعه سیستم انرژی تحت تأثیر عدم قطعیت وتحول پدیده های تصادفی است ولی در ابز ارهای تحلیلی انرژی حالت معین سیستم منعکس می شود وتحلیل تأثیر پدیده های تصادفی از طریق سناریو سازی صورت می پذیرد . عدم لحاظ شدن پدیده های تصادفی در مدل های انرژی سبب شده است که کاربرد مدل ها برای ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در بخ ش انرژی به سهولت امکان پذیر نباشد . لذا برای حل این مساله، توسعه روش تحلیل ریسک سرمایه گذاری در بخش انرژی ومنظور نمودن آن در مدل انرژی به عنوان موضوع اصلی کار تحقیقاتی حاضر انتخاب گردید . در فرآیند انجام پروژه سعی شد مروری بر مجموعه روش های تحلیل ری سک در فرآیندهای مالی صورت پذیرد . در پی بررسی روند تحقیقات در زمینه تحلیل ریسک، روش شبیه سازی مونته کارلو به عنوان روش مناسب انتخاب شد وبر اساس آن نرم افزار محاسبه توزیع احتمال پارامترهای تصادفی درمدل های انرژی توسعه داده شد . مدل ) GPM مدل برنامه ریزی گاز طبیعی ) ، که بر اساس برنامه ریزی ریاضی توسعه یافته است، برای آزمون وتبیین ˜ کاربرد روش شناسی توسعه داده شده در چارچوب پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفت برای انجام این امر، جریان انتقال اطلاعات از نرم افزار تحل یل ریس ک به مدل تهیه وتدوین گردید سپس، قیمت گاز طبیعی، هزینه سرمایه گذاری وتقاضای گاز طبیعی به عنوان پارامترهای تصادفی در نظر گرفته شد وتوابع توزیع احتمال آنها تهیه گردید .
از طریق کاربرد مدل GPM و روش مونته کارلو تابع توزیع احتمال کل هزینه سیستم گازرسانی استنت اج وریسک ناشی از تغییرات پارامترها ارزیابی شد . نتایج به دست آمده نشان می دهد که تغییرات هزینه سرمایه گذاری به ازای واحد ظرفیت بیشترین تأثیر وبالاترین احتمال افزایش هزینه را منعکس می سازد . نتایج حاکی از آن است که احتمال فزونی کل هزینه ها در صورت لحاظ نمودن احتمال تغییر هزینه سرمایه گذاری ٦٤ درصد است .