سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مرتضی رسول رویسی –

چکیده:

این مطالعه، مدلی برای تحلیل و ارزیابی عملکرد اینترنتی زنجیره های تأمینe-SC) پیشنهاد می کند که در آن خرید و فروش اطلاعات، محصولات و خدمات از طریق شبکه کامپیوتری (تجارت الکترونیک) و یا فنآوریهای اینترنت فراهم م یگردد. فرض بر این است که عملکرد اینترنتی زنجیره تأمین تحت تاثیرساختارهای سازمانی شبکه معیار کنترل ارتباط بین بنگاهها و فعالی تهای کلیدی که شرکت پیشگام انجام می دهد قرار م یگیرد. نخست، متغیرهایی که بر روی این عوامل تأثیر م یگذارند را مورد شناسایی قرار داده و سپس روابط متقابل بین آنها مورد تحلیل قرار م یگیرد. این امر باعث م یشود که طبق هبندی مقادیر عوامل به چهار مجموعه منسجم که در محی طهای مختلف تجاری سازگاری دارند امکانپذیر گردد و اثربخشی و کارآیی زنجیره تأمین اینترنتی را به ارمغان آورد. ارزیابی مدل ارائه شده براساس مطالعه موردی، انجام خواهد شد. هدف از ارائه این مقاله، تعیین مدل جهت طراحی زنجیر ه تأمین اینترنتی م یباشد که با توجه به جنب ههای تئوریکی و کاربردی بودن آن در صنایع تولیدی و خدماتی، م یتوان از آن بعنوان الگوی پیشنهادی مناسب جهت بهبود کیفیت خدمات پستی نوین در کشور استفاده نمود.