سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرهاد عباسی – سازمان پژوشهای علمی و صنعتی ایران موسسه مطالعات و تحقیقات فناوری

چکیده:

ارزیابی مدیریت فعالیتهای تحقیق و توسعه تابعی از نسل تحقیق و توسعه می باشد. در مقاله حاضر سعی شده است تا با تعیین نشانگرهای عملکردی تحقیق و توسعه، عملکرد تعدادی ازپروژه های R&D یکی از مراکز تحقیقاتی دولتی کشور مورد ارزیابی قرار گیرد. در نهایت عوامل موثر در عملکرد مدیریت پروژه های مزبور شناسایی شده است. ارزیابی مدیریت پروژه های تحقیق و توسعه ابزاری ارزشمند در جهت کسب مزیت رقابتی برای صنایع به شمار می آید و نتایج ارزیابی می تواند اطلاعات مناسبی را جهت بهبود عملکردهای واحدهای R&D فراهم سازد. نتایج بررسی نشان می دهد که ازجمله دلایل ناکارایی پروژه های تحقیق و توسعه موردمطالعه ناکارایی ناشی از مقیاس و ناکارایی تکنولوژیک می باشد.