سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

عباس آزادی مقدم آرانی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران، دانشکده مهندسی صنایع
محمدرضا امین ناصری – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران، استادیار مهندسی صنایع
سیدحسن قدسی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، دانشیار مهندسی صنایع

چکیده:

شرایط متغیر اقتصادی و ناشناخته بودن بسیاری از عوامل تاثیرگذار بر موفقیت یک پروژه، تصمیم گیری جهت مشارکت در سرمایه گذاری ها را به یک موضوع مهم برای موسسات مالی و بانک ها تبدیل کرده است. به این دلیل موسسات تلاش می کنند تا از تکنیک ها و ابزارهای دانایی جهت تصمیم گیری بهره گیرند تا فرایند ارزیابی پروژه ها و ام ها را بهبود بخشند و مدیران را در پیش بینی ها و تصمیم گیری ها یاری دهد. یکی از این تکنیک ها، تکنیک تصمیم گیری چند معیاره است. در کشورهای در حال توسعه علی رغم محدودیت سرمایه، کمتر به ارزیابی پروژه ها توجه شده است. به همین دلیل شاهد بسیاری طرح های نیمه تمام و یا شکست خورده هستیم. البته در بسیاری از این طرح ها، کار ارزیابی صورت گرفته است، اما از جمله نواقص این ارزیابی ها می توان به مدت زمان فرایند ارزیابی و تغییر بعضی پارامترها از هنگام ارزیابی تا هنگام اجرا اشاره کرد. عامل مهم دیگر در عدم کارایی این فرایند، عدم وجود پایه و اساس علمیو کارشناسی شده برای ملاک های مورد استفاده در فرایند ارزیابی اشاره کرد. در این تحقیق، با شناسایی معیارهای مهم و موثر در ارزیابی پروژه، مدلی جهت ارزیابی پروژه ها ارائه شده است. در تمام طراحی مدل از خبرویت کارنشاسان خبره امر بهره گرفته شده است. جهت شناسایی معیارها از پرسشنامه هایی استفاده شد. تکنیک ۴AHP به منظور ارزیابی مدل استفاده شده است. در این قسمت، معیارهای شناسایی شده که در پنج دسته تقسیم بندی شده اند، وزن دهی شده و با مشخص کردن وضعیت هر معیار برای پروژه پیشنهادی، نتیجه ارزیابی مشخص می شود. مدل طراحی شده در ده مورد عملی نیز اجرا شده و اعتبار سنجی آن مورد مقایسه و مطالعه قرار گرفت.