سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مهدی باصولی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، معاون آموزش جهاد دانشگاهی استان یزد
نگار دستمالچی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، مسئول و مجری پروژه ارزیابی عملکر

چکیده:

رتبه بندی اعضای هیئت علمی، از جمله مسائل تصمیم گیری چند معیاره گسسته یا همان تصمیم گیری چند شاخصه است. اندازه گیری کارایی کارشناسان پژوهشی و اعضای هیئت علمی به صورت سیستمی، میتواند امکان ارزیابی عملکردها را در طول سالهای مختلف فراهم آورد. بدین ترتیب از جمله پیامدهای مثبت این پروژه، ایجاد انگیزه پویایی و رقابت منطقی در جهت بهبود کارکرد اعضا و اقدام در جهت افزایش کارایی آنان است. در این مقاله، شناسایی و دسته بندی معیارها و زیر معیارها را با استفاده از روش AHP بیان میکنیم. همچنین کاربرد AHP در تعیین وزن شاخص های ارزیابی عملکرد اعضاء هیئت علمی و کارشناسان پژوهشی، و نیز دستورالعمل روش TOPSIS در رتبه بندی کارشناسان پژوهشی و اعضای هیئت علمی تشریح خواهد شد.