مدل استاندارد ایزو ۲۶۰۰۰ مسئولیتپذیری اجتماعی

ایزو ۲۶۰۰۰، یک راهنمای مسئولیتپذیری اجتماعی است که در تاریخ ۱ نوامبر سال ۲۰۱۰ توسط سازمان بینالمللی استاندارد مستقر در ژنو (ISO) منتشر شد. این استاندارد، به عنوان یکی از آرمانی ترین استانداردهای بین المللی در سالهای اخیر شناخته شده است و سندی است که تجربه های بین المللی در رابطه با مفهوم مسئولیتپذیری اجتماعی را برای سازمان در جامعه ادغام میکند. آنچه که ایزو ۲۶۰۰۰ را در بین بسیاری از طرحهای مسئولیتپذیری اجتماعی استثنائی میسازد، این است که یک اجماع بینالمللی واقعی از آنچه که معنای مسئولیتپذیری اجتماعی است و موضوعات اصلی که نیاز است که برای پیادهسازی به آنها پرداخته شود، جمع آوری کرده و به صورت چکیده ارائه میدهد. علاوه بر این، مبتنی بر ورودی گستردهای از ذینفعان، شامل کشورهای در حال توسعه، کسب و کار، دولت، مصرفکنندگان، نیروی کار، سازمان های غیر دولتی و . . . میباشد. برخلاف استانداردهای ایزو مرتبط، از قبیل ایزو ۲۰۰۸ : ۹۰۰۱ (مدیریت کیفیت) و ایزو ۱۴۰۰۱ (مدیریت زیستمحیطی)، که هر کدام استانداردهای سیستمهای مدیریتی هستند که میتوانند از سوی سازمانها جهت اهداف اخذ گواهینامه، مورد استفاده قرار گیرند. این استاندارد، راهنمای داوطلبانه است که برای اخذ گواهینامههای رسمی مورد استفاده قرار نمیگیرد (همفیل، ۲۰۱۱؛ به نقل از سازمان بینالمللی استاندارد، .(۲۰۱۰ a

یک دیدگاه عمومی از ادارهی کسب و کار، این استاندارد را به خاطر دامنهی بسیار وسیع منافع آن در زمینهی صنایع و بخشهای خاص و پرهزینه و وقتگیر بودن، برای بسیاری از شرکتهای کوچک و متوسط در پیادهسازی دارای نقص دانسته و به این علت که، برخلاف سایر استانداردهای بینالمللی ایزو، یک سیستم مدیریت قابل تصدیق نیست، دارای ضعفهایی در ارزیابی اثربخشی آن میداند. با این حال، در مورد اجرای استاندارد بینالمللی ایزو ۲۶۰۰۰ مسئولیتپذیری اجتماعی، سه دلیل اساسی وجود دارد که چرا سازمانهای بزرگ، متوسط و کوچک ممکن است نیازمند به پیادهسازی استاندارد بینالملی ایزو ۲۶۰۰۰ باشند: (۱ تصویر مثبت ایزو به عنوان یک سازمان معتبر جهانی برای استقرار استانداردهای تخصصی بین المللی؛ (۲ ایجاد یک توافق بین المللی در میان ذینفعان در مورد تعریف و اهداف مسئولیتپذیری اجتماعی که به اثرات اقتصادی، زیستمحیطی و اجتماعی شرکتهای کسب و کار بر جامعه و محیط طبیعی مرتبط میشود؛ و (۳ یک مرجع جامع برای تیم مدیریتی علاقهمند به یکپارچهسازی اصول مسئولیت پذیری اجتماعی در عملیات شرکت میباشد (همفیل، .(۲۰۱۱

این استاندارد دارای هفت بند میباشد، که بندهای اول تا سوم آن به ارائهی عبارات و تعاریف؛ و درک و شناخت مسئولیت اجتماعی پرداخته و سایر بندها مطابق شکل۳ شامل اصول مسئولیت اجتماعی؛ شناخت مسئولیت اجتماعی و مشارکت ذینفعان، راهنمای موضوعات اصلی مسئولیت اجتماعی؛ و راهنمای یکپارچهسازی مسئولیت اجتماعی در کل سازمان میباشد.