سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

الهام خواجه پور – دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه زابل
علیرضا کرباسی – دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه زابل

چکیده:

توسعه به مفهوم پیشرفت همزمان همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر کشور می باشد. لذا متغیرهای اقتصادی هر کشور و رشد این متغیرها سیگنال مهمی برای توسعه اقتصادی آن شکور محسوب می شوند. بنایراین آگاهی از روند متغیرهای کلان اقتصادی هر کشور در آینده کمک به تصمیم گیری بهتر دولت مردان در سیاستهای اقتصادی خواهد نمود. یکی از ابزارهای مهم در تعیین و تخمین این روند در آینده، بر اساس اطلاعات مقادیر گذشته آنها پیش بینی است.
در این مقاله سعی شده است که یک مدل خود رگرسیون برداری (VAR) از اقتصاد ایران تخمین زده شود.
محدودیتهای داده ای ، مدل را به مشاهدات سالیانه از ۶ متغیر محدود کرد . آمار مورد نیاز با استفاده از آمار اطلاعاتی Pds بانک مرکزی به دست آمده است. تجزیه و تحلیل اولیه داده ها نشان می دهد که متغیرها انباشته از درجه یک هستند. همچنین وقفه بهینه با استفاده از معیار آکائیک برای متغیرهای تعیین شده و با استفاده از آزمون همگرایی یوهانس تعداد ۵ بردار همگرایی در بین متغیرها به دست آمد که با استفاده از روش هسیائو مدل VAR نا محدود به VAR محدود تبدیل شد و در نهایت با استفاده از این مدل ، پیش بینی متغیرها صورت گرفت.