سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

محمدعلی فرقانی –
سیدمحمد اعرابی –

چکیده:

استراتژی جهت گیری و نقطه توجه یک سازمان در دراز مدت است، که از طریق استفاده از منابع در یک محیط متغیر برای سازمان مزیت ایجاد می کند تا احتیاجات بازار تامین شده و انتظارات سهامداران براورده گردد.
با توجه به تغییرات چشمگیر در محیط های داخلی و خارجی سازمانها که در محدوده زمانی برنامه استراتژیک و زمان اجرای برنامه رخ می دهد و حتی د رمواردی به تغییر در فرضیات برنامه ریزی و بی اعتباری برنامه های استراتژیک قبل از اجرا منجر می شود اطمینان از برنامه ریزی و اجرای صحیح استراتژی و هدایت درست آن اهمیت پیدا میکند و بایدتمهیداتی برای شناساییتغییرات، مشاهده انحرافات و اصلاح و تصحیح برنامه ها اندیشیده شود . برای نیل به این هدف نیازمند سلسله اقداماتی هستیم که به آن کنترل استراتژیک می گویند.