سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمرتضی مرندی – استادیار بخش مهندسی عمران ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدامیرالدین صدرنژاد – دانشیار دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدحسین باقری پور – استادیار بخش مهندسی عمران ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
نبی اله احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان و کارشناس دانشگاه شهی

چکیده:

بررسی رفتار خاکهاپس از بارگذاری استاتیک ودینامیک از جمله مسائل پر اهمیت در کارهای مهندسی میباشد .رابطه تنش – تغییرشکل نسبی به عوامل زیادی بستگی دارد . به همین دلیل بدون استفاده از مدله ای ریاضی، پیش بینی رفتار خاک تحت اثر بارگذاری های مختلف دشوار است . تا کنون مدلهای زیادی جهت بیان رفتار خاک ارائه شده است . بابه کار گیری روشهای ریاضی وعددی میتوان رفتارتغییرشکل – بار خاک را پیش بینی نمود . اغلب مدلهای خاک که تا کنون ارائه شده است با استفا ده از مستقلهای تنش و کرنش میباشد که این روند باعث حذف بسیاری ازویژگیهای رفتاری خاک می گردد . در این مقاله مدلی جدید بر مبنای نظریه چند صفحه ای ارائه گردیده است که با در نظر گرفتن پارامتر اتساع در رفتار ماسه وارتباط دادن این پارامتر با خصوصیتهای ریزسنجی و درشت سنجی سعی بر بیان رفتار خاک بصورت دقیقتررادارد و همچنین مدل قادر به ارائه احتمال پدیده روانگرائی و مسیر لغزش تحت اثر بارهای متفاوت میباشد.