مقاله مدل انتخاب مديران با متدولوژي AHP-DEMATEL که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۲۱ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: مدل انتخاب مديران با متدولوژي AHP-DEMATEL
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام مديريت منابع انساني
مقاله مديران
مقاله بكارگماري
مقاله انتخاب
مقاله نومولوژي
مقاله تصميم گيري گروهي
مقاله AHP؛ DEMATEL

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه علي زاده كلخوران محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي محمدوحيد
جناب آقای / سرکار خانم: الواني سيدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دانش مديريت منابع انساني از الزامات اداره سازمان است. مديران سرمايه هاي راهبردي هر سازمان بشمار مي آيند. به کارگماري، زير سيستم نظام مديريت منابع انساني و انتخاب يکي از سه جزء اصلي آن است.
تحقيق حاضر کوشيده است تا با استخراج معيارهاي انتخاب مديران و ساختار تحليلي آن با ملحوظ نمودن محدوديت هاي نومولوژيک؛ تعيين وزن معيارها با استفاده از رويکرد رياضي جديد “فرآيند تحليل سلسله مراتبي بهبود يافته” و روش تصميم گيري گروهي؛ مقايسه نتايج عددي استفاده از رويکرد رياضي جديد “فرآيند تحليل سلسله مراتبي بهبود يافته” با مدل رياضي متداول “فرآيند تحليل سلسله مراتبي” روش نويني براي انتخاب مديران توسعه دهد. روش حاصله ابزار دقيق تري جهت ملحوظ نمودن معيارها و قابليت هاي مديران ارايه مي کند.