سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

وحید عبداله زاده – کارشناس مرکز تحقیقات سازمان بنادر و کشتیرانی، فوق لیسانس مهندسی صنایع

چکیده:

ایمنی یکی از اساسی ترین شاخص های حمل و نقل بشمارمی آید، حمل و نقل دریایی نیز از این مقوله مستثنی نمیباشد، ایمنی در حمل و نقل دریایی به دلیل ماهیت آن بعنوان گلوگاه ارتباطی بین یک کشور با سایر کشورها و تاثیر مستقیم آن در تجارت کشور، دارای اهمیت ویژ های است، بررسی و تحلیل حوادث یکی از مقول ههای مورد توجه در مدیریت ایمنی بنادر است که باهدف درس آموزی و یادگیری صورت میگیرد تا از این طریق از تکرار موارد مشابه پیشگیری شو د. وقایع و اتفاقات رخداده در بنادر را که ایمنی را تهدید م یکنند تحت عناوین سوانح و حوادث شناخته می شوند، بررسی سوانح به دلیل اینکه دارای خسارات جانی نبوده و مرگ و میری در آن صورت نم یگیرد کمتر مورد توجه قرار م یگیرد درحالی است که مشاهده م یشود، ریشه برخی حوادث که خسارات شدید به سیستم تحمیل میکنند و سوانحی که خسارات کمتری به سیستم تحمیل مینمایند یکسان میباشند؛ لذا میتوان با بررسی سوانح به اندازه حوادث درس آموزی کرد بدون اینکه خسار ات شدیدی را متحمل شد، ولی باید توجه کرد که در بررسی سوانح و حوادث با مشکلی تحت عنوان محدودیت منابع روبرو هستیم که عملا موجب م یشود که بررسی به حوادث جدی محدود شده و تنها به ثبت سوانح اکتفا شو د. در این مقاله مدلی ارائه خواهد شد که بتوان با اولویت بندی سوانح مهم به بررسی آنها پرداخت.