سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

محمدحسین ادهمی مجرد – کارشناس منابع طبیعی

چکیده:

اکوسیستم ها هرچنددارای ماهیت مستقل تعریف می شوند اما همواره دستخوش تغییرنیز خواهند بود زیرا به شدت به یکدیگر وابسته بوده و تنها به منظور تسهیل در امر مدیریت است که جداسازی آنهااز یکدیگر صورت می پذیرد از طرفی اگر جداسازی اکوسیستم ها برای اعمال مدیریت بهتر صورت گیرد پس یک نوع کاربری نیز تعریف می گردد به نحوی که علم مدیریت در پی کشف پدیده ها با کمک اکولوژی برداری مناسب را از محیط خود داشته باشد لذا برای انواع اکوسیستم ها کاربری ها نیاز به تعریف ج امع اما انعطاف پذیری خواهد بود که محیط خود را طبقه بندی کرده تا شرایط لازم برای مدیریت فراهم شده باشد بنابراین مرزبندی اکوسیستم ها براساس تعاریف از پیش ساخته شده ای صورت خواهد گرفت که ممکن است هر لحظه با تغییر باورهای علمی تغییر یابد. مقاله اخیر با مشارکت در دستیابی به تعریف نوعی جنگل خشک و نیمه خشک سعی دارد رسالت خود را در بحثهای نظری مربوط به علوم منابع طبیعی به انجام رسانده و از انجایی که نظرات خود را براساس مشاهدات صحرایی و مطالعات عملی بیان می نماید عملا فرضیه های تئوری را در عرصه های میدانی تجربه نموده است.