سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید رنجبران – کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت از دانشگاه تربیت مدرس، کارشناس ارشد ش
محمدحسین صبحیه – استادیار و مدیر گروه رشته مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس، معاو

چکیده:

امروزه، با توجه به رویکرد اکثر سازمانها به شناخت عمیقتر از مقوله مدیریت پروژه ، سعی آنان در کاربرد هر چه بیشتر این دانش و ارتقاء سطح فرهنگ سازمانی مدیریت پروژه، ضرورت ارائه روشی جهت ارزیابی وضعیت سازمانها از منظر میزان بالندگی سـازمانی در مدیریت پروژه ، نقاط ضعف و قوت و گامهای مسیر رشد و بالندگی آنها، بیشتر احساس می شود . د ر همین ارتباط ، طـی سـالهای اخیر تلاش گسترده ای جهت ارائه روشهای سیستماتیک جهت ارزیابی میزان مدیریت پـروژه در سـازمانها صـورت پذیرفتـه اسـ ت . مقاله حاضر به طرح مبحث بالندگی سازمانی در مدیریت پروژه در صنایع ایران می پردازد . در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین دلایل نیاز به الگوهای ارزیابی نحوه کارکرد مدیریت پروژه وتاثیر مدیریت پروژه بر میزان موفقیت پروژه، به معرفی مدل بالندگی سازمانی در مدیریت پروژه کرزنر پرداخته و سپس نتایج حاصل از کاربرد آن را در ارزیابی یکی از شرکتهای مهندسی ـ پیمانکاری بزرگ کشور ارائه کند .
باتوجه به خلاء موجود در کشور مهمترین رسالت این کار تحقیقی توسعه مبحث مدلهای بالندگی مدیریت پر وژه است ونگارندگان خود به خوبی آگاهند که هنوز بسیاری از جنبه های اینگونه مدلها نیازمند مطالعات بیشتری است .