سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

امین جمیلی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع گرایش سیستمهای اقتصادی اجتماعی، دانشگاه

چکیده:

هدف از ارائه این مقاله پیش بینی تقاضای حمل و نقل ریلی مسافر در سالهای آتی به کمک اقتصاد سنجی با بکارگیری معادلات همزمان عرضه و تقاضای سفر می باشد . در این نوشته متغیرهایی که در میزان عرضه و تقاضای سفر ریلی تاثیر گذار هستند , تعریف شده سپس مواردی که کم اهمیت هستند و یا آماری برای آنها موجود نیست از مدل حذف شده اند و در ادامهبه کمک روش ۲SLS معادلات عرضه و تقاضا برازش داده شده اند . همچنین آمار مربوط به متغیرهای درونزا و برونزای مدل نهایی مورد تحلیل و بررسی بیشتر قرار گرفته اند . در نهایت چگونگی پیش بینی تقاضای سفر به کمک معادلات برازش داده شده به تفکیک فصل ارائه شده است .