سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا همت پور – کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی – مدیر پژوهش شرکت
علی چنگیزی – کارشناس مهندسی – جانشین مدیر مرکز تحقیقات شرکت

چکیده:

فرایند دستیابی به فناوری با مشکل ازدیاد شیوه های تکنولوژیکی آمیختهاست که اکثر انها برای سازمان در زمان تصمیم گیری، شناخته شده نیستند. این بدین معنا است که وقت و توجه زیادی در هنگام برنامه ریزی برای کسب و گسترش فناوری پیشرفته باید اعمال شود تا فعالیت های فناوری و کسب وکار را یکپارچهسازد. برنامه ریزی استراتژیک فناوری بازار محور (فن – بازار) فرایندی است بلند مدت و جهت دار در جهت حصول به اهداف سازمانی، که با محیط پیرامونی کسب وکار خودبه منظور کسب سود بیشتر رابطه تعاملی دارد .
فرایند برنامه ریزی استراتژیک فناوری بازار محور بر پایه چند سوال پایه ای قرار دارد که باید بوسیله انها هماهنگی بین استراتژی کسب و کارسازمان و فعالیتهای بخش تحقیق و توسعه مشخص شود. این مقاله گامهایی رابیان می کند که با استفاده از آنها راههایی برای ایجاد و بکارگیری استراتژی توسعه و فناوری بر پایه تقاضای بازار بنا نهاده شود. هدف از فرایند برنامه ریزی استراتژیکفناوری بازار محور، تخصیص صحیح منابع برای توجه به یکپارچه سازی استراتژی های تحقیق و توسعه و فناوری و برنامه های شرکت وسازمان و نیاز بازار است. فرایند سیستماتیک گسترش و اجرای استراتژی فناوری بازار محور در۶ گام اجرا میشود. سه گام اول این فرایند، بیانگر مرحله اجرایی استراتژی است وسه گام دیگر برای توسعه و گسترش فعالیت های توسعه تکنولوژی و کسب وکار سازمان ضروری است.