مقاله مدل بندي تابعي بارندگي ايران بر اساس دما و رطوبت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در مجله پژوهش هاي آماري ايران از صفحه ۹۵ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: مدل بندي تابعي بارندگي ايران بر اساس دما و رطوبت
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل داده هاي تابعي
مقاله رگرسيون تابعي
مقاله هموارسازي
مقاله توابع پايه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني نسب سيدمحمدابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: خيراله زاده نصيبه
جناب آقای / سرکار خانم: تازيكه مياندره نوراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اخيرا تحليل داده هاي تابعي به دليل دسترسي آسان تر به داده هايي که ذاتا به صورت تابع هستند پيشرفت قابل توجهي داشته است. مدل بندي بارندگي بر اساس دما و رطوبت با در نظر گرفتن ماهيت واقعي اين پديده ها که تابعي پيوسته از زمان هستند تاکنون به درستي در ايران انجام نشده است. داده هاي مربوط معمولا به صورت روزانه يا ماهانه (گسسته) جمع آوري مي شوند. اما اگر اين داده هاي گسسته به صورت برداري فرض شوند و از روش هاي چندمتغيره براي تحليل آن ها استفاده شود، مشکلات زيادي از جمله وجود بي نهايت جواب براي معادلات نرمال منتج از آن در رگرسيون وجود دارد.
با توجه به اين که داده هاي گسسته اوليه براي بررسي بايد با استفاده از روش مناسب به توابع پيوسته تبديل شوند، به دليل سادگي، رويکرد توابع پايه براي اين کار مورد استفاده قرار مي گيرد که خود به عنوان روشي براي کاهش بُعد داده هاي تابعي مطرح مي باشد. در اين مقاله، مشکلاتي که در نتيجه استفاده از روش هاي رگرسيون چندگانه به جاي به  کارگيري روش هاي رگرسيون تابعي رخ مي دهند بحث مي شود. در ادامه، با در نظر گرفتن مدل رگرسيون خطي تابعي ساده که در آن فقط يک متغير مستقل تابعي (دما يا رطوبت نسبي) وجود دارد و متغير پاسخ آن (لگاريتم مقدار بارندگي) اسکالر يا تابعي است ضرايب را براورد مي کنيم. پس از آن با توسعه مدل فوق و با وارد کردن هر دو متغير مستقل تابعي به طور هم زمان به مدل، پارامترهاي آن را براورد مي کنيم. در انتها نيز، به تفسير و ارزيلبي مدل هاي به دست آمده مي پردازيم.