سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسن توفیق – دانشیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
وحید میرحاجی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

برای سادگی در مسائل نشت، ضرایب نفوذپذیری در مطالعه لاپلاس نسبت به زمان و مکان ثابت فرض می شوند. اما در واقع این ضرایب متغیرند و تابعی از ضریب تراکم پذیری حجمی و ضریب تحکیم و مشخصات فیزیکی خاک می باشند.در این مقاله اثرات بارهایخارجی و تغییر بار آبی در شکل تغییر مصالح، به مانند تحکیم مورد توجه قرار میگیرد. برای تعریف تغییر حجم مصالح در سیستم، می توان تاثیر آن را بوسیله معادله لاپلاس به عنوان تابع نامعلومی از بار کلی معرفی کرد. معادله دیفرانسیل غیرخطی بدست آمده با استفاده از روش گالرکین حل می شود. به منظور افزایش دقت حل مساله از تعداد المانهای مربعی درجه دوم بیشتری در سیستم مورد مطالعه استفاده شده استو دقت همگرایی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. اثر تغییر ضریب نفوذپذیری در سازه های هیدرولیکی کوچک قابل چشم پوشی است ولی در سازه های هیدرولیکی بزرگ و بلند این اثر قابل صرفنظر نیست و بایستی مورد توجه قرار گیرد.