سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمهران جعفری – کارشناس ارشد تاسیسات آبیاری دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

رسوب زدایی دریاچه سد با روش های مختلف از جمله آبشویی (Flushing) انجام می شود. آبشویی فرآیندی است که طی آن رسوبات ته نشین شدة قبلی شسته شده و از طریق دریچه های تخلیة تحتانی خارج می شود . برای جلوگیری از اتلاف آب دریاچه لازم است که قب ً لا روند رسوب زدایی بوسیلة آبشویی، از طریق مدل فیزیکی یا ر یاضی مطالعه گردد . در این مطالعه ، روند رسوب زدایی بوسیلة آبشویی، ابتدا توسط یک مدل فیزیکی بررسی شدکه در آن د و گروه آزمایش ، ١ ) بررسی تأثیر رقوم دریچه و ٢) بررسی تأثیر سطح باز شدگی دریچه بر میزان آبشویی رسوب انجام شد. سپس با استفاده از یک مدل ریاضی، روند تغی یر رقوم سطح رسوب در خلال آبشویی شبیه سازی شد . آزمایش های انجام شده نشان می دهن دکه میزان آبشویی کف دریاچ ةپشت سد با افزایش رقوم دریچه ،کاهش و با اف زایش میزان باز شدگی دریچه ، افزایش می ی ابد. مقایسة نتایج بدست آمده از دو مدل ریاضی و فیزیکی نشان می دهندکه با استفاده از مدل ریاضی ارائه شده، با تقریب نسبتأ خوبی می توان روند تغییرات رقوم سطح رسوب را شبیه سازی نمود.