سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید رستمی – رئیس گروه رودخانه ها، سازمان آب و برق خوزستان، اهواز
مجید منتصری – استادیار دانشگاه ارومیه، ارومیه
بابک شاهی نژاد – رئیس گروه مخازن سدها، سازمان آب و برق خوزستان، اهواز

چکیده:

پیش بینی طغیان استثنایی رودخانه ها در طراحی سدها و اکثر سازه های آبی که بر روی رودخانه هـا و مجـاری طبیعی احداث می شوند ، از اهمیت فوق العاده ای برخوردا ر است . ولـی اشـکال اساسـ ی بـرآورد طغیـان هـای استثنایی، ناشی از فقدان آمار کافی و نتیجتا اشکال در ارزیابی جریان و مقدار آن می باشد . یکی از روش هـای برآورد سیلاب در مناطق فاقد آمار استفاده از روش مدل بندی سیلاب می باشد . در این تحقی ق معلوم گردید کـه جهت بیان منطقی سیلاب ، مدل های منفرد بدست آمده در مناطق همگن تعیین شده از روش تجزیه خوشـه ای دارای خطای کمتری نسبت به روش همگنی لانگبینمی باشند .