سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسن توفیق – دانشیار بخش مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان
وحید میرحاجی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران دانشکده عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
احد اوریا – دانشجوی دکتری ژئوتکنیک دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

برای سادگی در مسائل نشت، ضرایب نفوذپذیری در مطالعة لاپلاس نسبت به زمان و مکان ثابت فرض می?شوند. اما در واقع این ضرایب متغیرند و تابعی از ضریب تراکم پذیری حجمی و ضریب تحکیم و مشخصات فیزیکی خاک می باشند. در این مقاله اثرات بارهای خارجی و تغییر بار آبی در شکل تغییر مصالح، به مانند تحکیم مورد توجه قرار می گیرد. برای تعریف تغییر حجم مصالح در سیستم، می توان تأثیر آن را بوسیلة معادلة لاپلاس بعنوان تابع نامعلومی از بار کلی معرفی کرد. معادلة دیفرانسیل غیر خطی بدست آمده با استفاده از روش گالرکین حل می‎شود. به منظور افزایش دقت حل مسأله از تعداد المانهای مربعی درجه دوم بیشتری در سیستم مورد مطالعه استفاده شده است و دقت همگرایی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. اثر تغییر ضریب نفوذپذیری در سدهای کوتاه قابل چشم پوشی است ولی در سدهای بلند این اثر قابل صرفنظرنیست و بایستی مورد توجه قرار گیرد.