مقاله مدل بهره برداري پايدار از سفره آب زيرزميني مشترک ميان بهره برداران شهري و کشاورزي با استفاده از نظريه بازيها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در اقتصاد كشاورزي و توسعه از صفحه ۷۷ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: مدل بهره برداري پايدار از سفره آب زيرزميني مشترک ميان بهره برداران شهري و کشاورزي با استفاده از نظريه بازيها
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفع اختلاف
مقاله بهره برداري پايدار
مقاله نظريه بازيها
مقاله سفره آب زيرزميني
مقاله بهره بردار کشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مازندراني زاده حامد
جناب آقای / سرکار خانم: قاهري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلي قهرمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رشد و گسترش جمعيت از يک سو و تامين آب براي تهيه مواد غذايي جمعيت در حال رشد از سوي ديگر در دهه هاي اخير باعث بروز اختلافهاي جدي در ميان بهره برداران از منابع آب شده است. به جهت محدوديت اين منابع، ضرورت بهره برداري پايدار از اين منابع مشهود است. در سيستمهايي که متشکل از چندين تصميم گير مستقل مي باشند، نظريه بازيها ابزاري توانمند در دستيابي بهره برداران به نقطه تعادل پايدار مي باشد. هدف از اين تحقيق نيز ارايه يک مدل پويا به منظور رفع اختلاف ميان بهره برداران از آبخان مشترک و دستيابي به تعادل پايدار است.
در اين مقاله بر اساس نحوه همکاري و ميزان تعامل بهره برداران از آبخان، رفتار آنها در قالب سه سناريو مدل شده است: سناريوي الف) مدل بازيهاي ايستا بدون همکاري، ب) مدل بازيهاي پويا بدون همکاري و ج) مدل با همکاري کامل. به منظور مقايسه نتايج حاصل از اعمال سناريوهاي فوق، بهره برداري از سفره آب زيرزميني مشترک – که در بين دو بهره بردار شهري و کشاورزي در منطقه فرضي واقع شده است – مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهد عوايد حاصل از مدلِ با همکاري کامل بيش از مدلهاي بدون همکاري است. همچنين استفاده از مدل رفع اختلاف پوياي پيشنهادي افزايش ۲۰ درصد عايدي بهره برداران را نسبت به مدل رفع اختلاف ايستا در پي خواهد داشت.