سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نوید جلال کمالی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، گروه آبیاری
علیرضا برهانی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده عمران

چکیده:

دوره های کمبود به کرات در مناطق خشک و نیمهخشکی که امکانات منابع آب آنها به طور وسعی مورد استفاده قرار گرفته است اتفاق می افتد و مدیریت بهره برداری / تقاضا در طول چنین دوره هایی دارای اهمیت خاصی می باشد. هدف اصلی مدیریت در چنین دوره هایی عبارت است از کمینه نمودن خسارات واردهب ه دلیل عدم توانایی در تخصیص کامل نیازها و یا کمینه نمودن جانشینی از این حسارات نظیر کل کمبود یا حداکثر کمبود موردانتظار.
این مطالعه بخشی از تلاشی است که منجر به توسعه یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری مدیرتی مخزن سد و نیار در طولدوره های خشک ، شده است. اولین گام در توسعه یک چنین سیستمی توسعه یک مدل پیش بینی جریان ورودی و سپس پیش بینی دوره های خشکی پیش رو می باشد.
گام دوم به کار بردن یک مدل بهینه سازی برای تولیدقوانین بهره برداری است که مخزن را با حداقل خسارات وارده از دوره خشکی عبور دهد.
در این مطالعه پس از انتخاب یک مدل سری زمانی پیش بینی ، یک مدل بهینه سازی غیر خطی تفکیک ناپذیر مورد آزمون قرار گرفت و نتایج حاصل از آن با تکنیکهای شبیه سازی سنجیده شد و با رویه استاندارد بهره برداری (SOP) مورد مقایسه قرار گرفت.