سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابراهیم جباری – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید علیمحمدی – دانشجوی دکترای مهندسی عمران – آب ، دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس افشار – استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

یکی از مهمترین ارکان مدلهای بهینه سازی بهره برداری از مخازن چندمنظوره، تعریف یک تابع جریمه یاحسارت می باشد.بدلیل تنوع اهداف بهره بردرای و پیچیدگی سیستم ،اغلب بجای استفاده از توابع سود و هزین، که تنها برخی از اهداف را مد نظر قرار می دهند، از توابع جایگزین استفاده می نمایند. در این صورت یکی از مهمترین مراحل تدوین مدل بهینه سازی، تعیین ضرایب و توانهای (پارامترهای ) این توابع است.
دراینمقاله از یک مدل برنامه ریزی پویای استوکستیک (SDP) جهت بهینه سازی بهره برداری از یک مخزن چند منظوره استفاده شده است. بکمک این مدل ، پارامترهای تابع خسارت از طریق تحلیلحساسیت مورد ارزیابی قرار گرفته اند. بررسی ها نشان می دهد که حساسیت این پارامترها به تغییرات توان توابعبه مراتب بیشتر از ضرایب توابع است.