مقاله مدل بومي بلوغ دولت سيار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در سياست علم و فناوري از صفحه ۴۹ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: مدل بومي بلوغ دولت سيار
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دولت سيار
مقاله مدل بلوغ
مقاله دولت الکترونيکي
مقاله مکان محوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثقفي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ناصراسلامي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: عليجربان معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نفوذ روز افزون فناوري هاي سيار، باعث ظهور و پياده سازي دولت سيار، در برخي کشورها شده است. سنجش مراحل پيشرفت در پياده سازي دولت سيار با استفاده از مدل بلوغ امکان پذير است. در اين مقاله، عناصر اصلي و مفاهيم کليدي مدلهاي بلوغ دولت الکترونيکي و دولت سيار استخراج و با استفاده از روش فرا ترکيب تحليل مي شود. براي اختصاصي شدن مدل براي دولت سيار، الزامات مورد نياز براي پياده سازي آن بر پايه تجربيات ساير کشورها تعيين شده و محدوديت هاي موجود فناوريهاي سيار نيز در مدل بلوغ لحاظ مي شود. براي بومي سازي مدل، الزامات موجود در سازمان هاي ايراني، با مطالعه اسناد بالا دستي استخراج مي شود. در نهايت مدلي براي بلوغ دولت سيار معرفي شده و مولفه هاي آن با در نظر گرفتن الزامات فوق تشريح مي شوند. اعتبار اين مدل با استفاده از پرسشنامه و تحليل آن با نظر سنجي از خبرگان و استفاده از آزمونهاي مناسب آماري تاييد مي شود. نتايج مدلي با ۱۱ مولفه و ۸ گام را نتيجه داده است.