سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا کارگری – استاد گروه مهندسی شیمی – دانشکده فنی – دانشگاه تهران
محسن عدالت – استاد گروه مهندسی شیمی – دانشکده فنی – دانشگاه تهران

چکیده:

نفوذ حرارتی برای مطالعه تغییرات ترکیب در مخازن نفتی و اثر ان بر روی جداسازی اجزا مخلوط مورد بررسی قرار گرفته است. مدل جدیدی برای پیش بینی ضریب سینماتیک نفوذ حرارتی (a) در مخلو های دوگانه ارائه و نتایج ان با نتایج تجربی و نتایج حاصل از مدلهای دیگر مقایسه گردیده است. مدل مبتنی بر ترمودینامیک فرایندهای غیر تعادلی بوده وخواص تعادلی ظاهر شده در این مدل از معادله حالت PR محاسبه شده است. از این مدل برای تخمین ضرایب نفوذ حرارتی چندین خلوط هیدروکربوری دو جزئی مانند C7/C12 , C1/C4 , C1/C3 تحت شرایط مختلف استفاده شده است. تطابق خوبی بین داده های تجربی و نتایج حاصل از این مدل وجود دارد.