سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سپیده امامی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدجمشید موسوی – دانشیار، دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
راحله افضلی – کارشناس ارشد عمران- مهندسی آب، کارشناس بخش منابع و مصارف آب شرکت مهاب ق

چکیده:

در این تحقیق به منظور طراحی و بهره برداری از سیستم های چند مخزنه برقابی، تلفیق مدل MODSIM به عنوان مدل شبیه ساز و الگوریتم PSO به عنوان مدل بهینه ساز، همراه با کنترل اعتمادپذیری تولید انرژی مورد توجه قرار گرفته است. نرم افزار MODSIM در شرایط عادی قادر به تنظیم میزان تولید انرژی در هر ماه و به عبارتی تعریف نیاز انرژی برق ابی نبوده و در هر گام زمانی بر اساس حجم آب رها شده از مخزن و تراز آب، میزان تولید انرژی را صرفا از معادله انرژی برآورد میکند. در این تحقیق ابتدا سعی در رفع کاستیهای این نرم افزار در انجام محاسبات برقابی و سپس مدل اصلاح شده به مدل بهینه سازی PSO متصل شده است. در مدل پیشنهادی با استفاده از قابلیتهای نرم افزار MODSIM در هر گام زمانی خروجی مخزن بر اساس هدف تولید انرژی تعیین می گردد. اعمال سیاست بهره برداری درMODSIM8.1 با استفاده از کدنویسی با زبان برنامه نویسی VB.NET در محیط Custom Code Edition نرم افزار و یا از طریق کد نویسی در محیط MATLAB و فراخوانی MODSIM از آن امکانپذیر شده است. در این مدل جریانهای خروجی از مخازن سدها در هر گام زمانی براساس حل یک مدل بهینه سازی شبکه جریان محاسبه می شود. در مدل تلفیقی متغیرهای طراحی در PSO شامل رقوم نرمال، رقوم حداقل بهره برداری سد و ظرفیت نیروگاه سدها میباشد. مدل توسعه یافته طراحی و بهره برداری از سیستم ۳ سدی خرسان بکار رفته و نتایج حاصل از آنها با نتایج حاصل از مدلسازی منفرد سدها مقایسه شده است. نتایج بیانگر عملکرد مطلوب مدل در شبیه سازی-بهینه سازی سیستمهای برقابی چند سدی است.