سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدحسین کریمی گوارشکی – دانشجوی دکترای صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تصمیمات پیمان سپاری، ساخت ی ا خرید از موضوعات استراتژیک سازمان میباشد . در گذشته که استراتژی خرید بر اساس کمترین هزینه بوده است، تصمیمات ساخت یا خرید عمدتا مبتنی بر سیستم هزینه و همچنین روابط تامین کننده کوتاه مدت و با ایجاد رقابت بین تامین کننده بوده است . با توجه به تغییر فضای رقابت از برنده -بازنده به برنده –برنده و شبکه های زنجیره تامین ، استراتتژی خرید به افزایش سود زنجیره تغییر یافته است . در این مقاله ضمن بررسی روند تصمیمات پیمان سپاری ، مدلی برای تصمیمات پیمان سپاری ساخت /خرید ارائه میکردد در این مدل دو محور منافع پیمان پاری و اهمیت استراتژیکی محصول یا فعالیت در تصمیم گیری مورد توجه قرار می گیرد. منافع پیمان سپاری محصول /فعالیت بر اساس معیارهای صرفه جویی هزینه، قابلیتهای تکنیکی و قابلیتهای سازمانی تامین کننده و با استفاده از روشهای تصمیم گیری تعیین میشود . اهمیت استراتژیکی محصول /فعالیت بر اساس شایستگیهای محوری تعیین میگردد . در این مدل با استفاده از ماتریس تصمیم گیری و ارزیابی محصول /فعالیت نسبت به معیارهای فوق ، وضعیت پیمان سپاری ساخت /خرید مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد